STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA
„NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

1. Stowarzyszenie „Nie widzę przeszkód”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Zabrze.

§4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5
1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§6

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem działania stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy.
3. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych
4. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.
5. Organizacja czasu wolnego osobom niepełnosprawnym.
6. Poprawa komunikacji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.
7. Edukacja osób niepełnosprawnych.
8. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.
9. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rekonwalescentów oraz osób starszych.
10. Niwelowanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
11. Krzewienie kultury osobistej oraz fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
12. Wspieranie osób niepełnosprawnym w codziennym życiu.
13. Pomoc w oswajaniu się z niepełnosprawnością.
14. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
15. Spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych.
16. Wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację szkoleń oraz kursów pomagających nabyć, zmienić lub podnieść kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych oraz osób pozostających bez pracy.
2. Współpraca z potencjalnymi pracodawcami w celu organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
3. Regularne spotkania w miejscach rozrywkach takich jak teatr, kino, kręgielnie, restauracje, puby, itp.
4. Bony podarunkowe oraz inne materialne wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych.
5. Masaże oraz fizjoterapia prowadzona przez wykwalifikowane osoby.
6. Organizacja wycieczek oraz obozów dla osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia popularyzującej problemy osób niepełnosprawnych.
8. Ogłaszanie inicjatyw stowarzyszenia oraz prezentacja potrzeb osób niepełnosprawnych w mediach takich jak telewizja, Internet, prasa czy radio.
9. Organizacja aukcji, spotkań, imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Prowadzenie gazety o problemach osób niepełnosprawnych.
11. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
12. Współpraca z doradcami zawodowymi.
13. Organizacja stażów i praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
14. Wykonywanie usług społecznych przezwyciężania indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy a zwłaszcza usługi asystenta osobistego.
15. Tworzenie szkół gimnazjalnych, zawodowych, średnich i policealnych dla osób niepełnosprawnych.

§9

1. Realizując cele zawarte § 7 statutu Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność statutową.

§10
1. Stowarzyszenie przewiduje współpracę z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi na potrzeby realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może wykonywać zadania zlecone przez organy lub jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III
Członkowstwo w Stowarzyszeniu

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu (zarówno zwyczajne, wspierające jak i honorowe) nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.

§12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. Przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz.
2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

§15
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.
2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§16

Członek wspierający ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2. Uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§17

Członek wspierający jest zobowiązany:
1. Godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.
2. Służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

§18
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu.

§19
Członek honorowy:
1. Jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
2. Ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

§20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa miesiące.
3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Wykluczenia przez Zarząd ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
6. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§21

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§23
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
Walne Zebranie Członków

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§25
1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
3. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
3. Zmiana Statutu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.

§27

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 2 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
3. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.

§29
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§30
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.
4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 1/6 ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.
7. Jeżeli po 30 minutach od planowanego rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków, nie pojawią się wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbywać się będzie z taką ilością członków, jaka przybyła na zebranie a uchwały podjęte na tym zebraniu będą miały moc prawną pod warunkiem, że na zebraniu będą, co najmniej 3 osoby, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Zarząd

§31
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.
2. Zarząd powołuje się na pięcioletnią wspólną kadencję.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,

§32

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
5. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu.
8. Przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych.
10. Przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn oraz innych pomocy materialnych.
11. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.
12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania.
13. Podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej.
14. Opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia.
15. Opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu.
16. Realizacja projektów/grantów oraz dofinansowanie przedsięwzięć.

§33
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest co najmniej jeden członek Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

§34
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 30 czerwca każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§35
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decydujący głos ma Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§36

1. Władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 2 (dwóch) członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na pięcioletnią wspólną kadencję.
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§37

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§38

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednego członka Komisji.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§39

1. Członkowstwo we władzach Stowarzyszenia (zarówno w Zarządzie jak i Komisji Rewizyjnej) ustaje poprzez:
a. pisemną rezygnację członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
b. śmierć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
c. uchwałę Walnego Zebrania Członków.
2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Jeżeli skład władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji zmniejszy się o więcej niż połowę składu organu, wtedy uzupełnienie ich składu dokonuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§40

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§41

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, spadki i zapisy.
3. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
4. Wpływy z działalności statutowej.
5. Wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez.
6. Dotacje oraz subwencje.
7. Wpływy z nawiązek.
8. Kredyty i pożyczki bankowe.
9. Inne wpływy.

§42

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§43

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

§44
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.
§45
1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§46
1. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§47
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)